Nikolai Kozlovsky “Kamchatka “Natalya Bay””

£800.00

Photo by Nikolai Fedorovich Kozlovsky, 1970;
Photo printing paper, 1970. Thick paper.
Dimensions: 420×600 mm; Gelatin Silver Print;
Signed on back by Nikolai Fedorovich Kozlovsky;

Category: